« terug naar vorige pagina

Zorgprogramma’s gezondheidscentrum Didam 2019

1. Module kwetsbare Ouderenzorg

Voor alle huisartsenpraktijken is de vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2019 gecontracteerd. Doel van deze module is om ouderen in een (mogelijk) kwetsbare positie vroegtijdig in kaart te brengen en in beeld te houden om zodoende kwetsbaarheid te voorkomen, te stabiliseren, te verminderen of in sommige gevallen op te heffen. Daarnaast om met deze inzet ouderen in staat te stellen langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te kunnen laten functioneren.

2. Wondzorg

Complexe wonden genezen niet vanzelfsprekend. In Nederland gaat het om circa 500.000 patienten per jaar. Omgerekend naar de Didamse schaal gaat het om ongeveer 500 patienten. Vaak hebben zij ook te maken met multimorbiditeit en psychosociale problemen. Met de vergrijzing zal hun aantal nog toenemen. Helaas wordt bij veel patienten met complexe wonden geen medische diagnose gesteld en wordt er alleen gefocust op het wondprobleem. Dit komt onder meer doordat het vaak niet-gespecialiseerde zorgverleners zijn die de behandeling van patienten met complexe wonden inzetten. Hierdoor lijden patienten vaak onnodig lang, met als negatieve gevolgen pijn, geur, sociale beperkingen, langdurige wondzorg, immobiliteit, regelmatige ziekenhuisbezoeken en onttrekking uit het arbeidsproces. De conclusie is dat de wondzorgbehandeling te versnipperd is, er onvoldoende regie is en dat niet altijd de juiste zorgverlener wordt ingezet.

Doel is om de patiënt zo lang als mogelijk binnen de eerste lijn te voorzien van optimale wondzorg volgens de nieuwste inzichten en verspilling van wondmateriaal te voorkomen en expertise optimaal in te zetten.

3. Implementatie positieve gezondheid

In 2018 is een begin gemaakt met de introductie van het begrip positieve gezondheid. Met ondersteuning van Proscoop zijn een tweetal bijeenkomsten in mei en oktober georganiseerd. Doelstelling voor 2019 is het duurzaam implementeren van het concept positieve gezondheid binnen het gezondheidscentrum Didam. Vanuit Proscoop wordt ondersteuning geboden aan een werkgroep positieve gezondheid om te komen tot een plan van aanpak voor de duurzame implementatie van het concept positieve gezondheid binnen het gezondheidscentrum Didam. Aan het einde van deze fase van de duurzame implementatie van het concept positieve gezondheid in het gezondheidscentrum Didam ligt er een plan van aanpak. Hierin staat concreet beschreven welke activiteiten worden ontplooid, met wie er gezamenlijk wordt opgetrokken en hoe we gaan werken aan de financiering van de nieuwe werkwijze.

4. Zorgprogramma volwassen cliënt met angst of depressie

Doel is om de kwaliteit van de zorg rondom een cliënt met angst en depressie binnen de eerste lijn vergroten door tijdig efficiënte hulp aan te bieden, waardoor minder verwijzingen naar specialistische zorg in tweede lijn noodzakelijk is of waardoor alsnog efficiënte zorg verleend kan worden aan de cliënt die op de wachtlijst staat voor tweedelijns zorg. (

5. Zorgprogramma SOLK volwassenen/kinderen

(SOLK = somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)

Doel is door multidisciplinaire afstemming, eenduidige communicatie, korte intensieve begeleiding en vroegtijdige multidisciplinaire interventie de zorg voor cliënten met SOLK  efficiënt maken binnen de eerste lijn.

Voorkomen dat matige SOLK uitmondt in ernstige SOLK en cliënten met ernstige SOLK gepaste zorg kunnen leveren tijdens de wachttijd op aanvullende zorg.

6. Zorgprogramma voor de cliënt met of na kanker

Doel is om multidisciplinair kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden aan volwassenen tijdens en na afloop van de medische behandelingen. Het doel is dat elke patiënt met klachten door de ziekte en de behandeling hiervan tijdig en op maat zorg krijgt.

Via het oncologie netwerk Didam willen we mensen met kanker en hun naasten in contact brengen met de juiste hulpverleners. Het is belangrijk dat snel de juiste persoon gevonden kan worden. Belangrijk hiervoor is dat er een sociale kaart opgesteld wordt.

7. Zorgprogramma slaapproblematiek

Doel is om een verstoord slaap-waakritme en slaapproblemen die een risicofactor vormen  voor psychische klachten te voorkomen door vroegtijdige signalering en interventie. Tevens kan door inzet van behandeling het gebruik van slaapmedicatie worden gereduceerd. Dit wordt in 2019 nog verder uitgewerkt.

 

Zorgaanbodplan 2019